Việc làm mới

 9 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
 8 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh