Việc làm mới

 10 triệu - 15 triệu Hải Phòng
 7 triệu - 9 triệu Bắc Giang
 7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh