Việc làm mới

 15 triệu - 20 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bình Thuận, Ninh Bình
 25 triệu - 30 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bình Thuận, Ninh Bình
 15 triệu - 20 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bình Thuận, Ninh Bình